Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Γυμναστικός Σύλλογος Στροβόλου “Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ. στο οίκημα του σωματείου με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Α) Λογοδοσία εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους/έτη,

Β)  Έγκριση του ισολογισμού του παρελθόντος έτους/έτη συνοδευόμενη από έκθεση του Ελεγκτή, ο οποίος διορίστηκε από την προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

Γ)  Έγκριση Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος,

Δ) Διορισμός Ελεγκτή για τον έλεγχο του ισολογισμού του επομένου έτους,

Ε) Απαλλαγή ή όχι της κατ’ έτος ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αποχωρούντες από αυτό ανά διετία,

Ζ) Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία,

Η) Διορισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία.

Εκτός των θεμάτων που αναγράφονται στην πιο πάνω πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης και τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται βάσει του Καταστατικού (Άρθρον 8 – Παράγραφος 5) κανένα άλλο θέμα δεν θα απασχολήσει την Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση.

Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να υποβάλει θέμα εις την Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση έκτος των πιο πάνω περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να το υποβάλει γραπτώς προς τον Γενικό Γραμματέα, το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης, οπότε και ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να συμπεριλάβει αυτό στην ημερήσια διάταξη.

Απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Η παρουσία στην Συνέλευση προϋποθέτει την τήρηση των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ, την 04/10/2021.

 

Για τον Γ.Σ.Σ. “Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ”

Ηρακλέους Ηρακλής (Γενικός Γραμματέας)

Λευκωσία, 17/09/2021